MBO-congres 2019

Workshops en aanmelden

U kunt zich aanmelden voor 4 workshops.
Belangrijk! Sommige workshops zijn ook interessant voor niet-bekostigde (particuliere) instellingen, dit staat onder de omschrijving vermeld.

Update: Het nieuwe Register Instellingen en Opleidingen - de Implementatie 
In 2019 wordt RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) geïmplementeerd in het mbo, vavo (en vo). Voor een succesvolle implementatie is het nodig dat de instellingen, de leveranciers van de administratiesystemen en DUO een aantal zaken voorbereiden. De softwareleveranciers en DUO moeten systemen aanpassen, een koppeling maken en deze testen. Instellingen moeten de eigen organisatiestructuur en de aangeboden opleidingen volgens het RIO-model registreren in het eigen systeem. In deze workshop krijgt u een toelichting op de implementatie van RIO, en is er bijzondere aandacht voor de handelingen die de instellingen moeten verrichten. (door OCW en DUO)

Update: RIO: Wat en Waarom
In 2019 wordt RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) geïmplementeerd in het mbo, vavo (en vo). De instellingen administreren een aantal RIO-gegevens in het eigen systeem en registreren deze gegevens ook in het register RIO dat DUO beheert. In deze workshop gaan we in op de gegevens in het register RIO: welke gegevens zijn dit, en wat betekenen ze? Ook krijgt u een toelichting op het gebruik van de gegevens in het register RIO, bijvoorbeeld voor ‘Centraal aanmelden mbo’ en ‘Kiesmbo’. (door DUO en Nova College)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

Update: Voorziening Vroegtijdig aanmelden
De wet Vroegtijdig aanmelden leidt tot een uitwisseling van berichten tussen de vo-/vavo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten, op het gebied van de verwachte mbo-gangers en hun aanmeldstatussen. De wettelijke verplichting gaat op 1 september 2019 in. Deze workshop biedt u een overzicht  van de stand van zaken en van de activiteiten die nodig zijn om vóór de zomervakantie van 2019 een volledig werkende berichtenketen in productie te nemen. (door saMBO-ICT en Procesregisseur VVA)

Update: Aanmelden in het mbo? Dat doe je zo!
De tijd van plannen maken en praten is voorbij. Centraal Aanmelden gaat er komen. In deze workshop lopen we nog eens het hele ontwerp en de achtergrond van CA door. Daarbij komt ook de relatie met de voorziening voor Vroegtijdig Aanmelden aan de orde. We kunnen zelfs iets melden over een vervolg op Afhandeling Aanmeldingen. CA gaat ook iets betekenen voor de instellingen zelf, omdat hun processen en werkwijzen mogelijk moeten veranderen. We kijken vooral vooruit: wat staat ons in de komende periode te wachten? (door saMBO-ICT)

Vragenuurtje BPV
Een aanzienlijk deel van de mbo-opleiding vindt plaats in Beroeps Praktijk. Op jaarbasis sluiten instellingen voor zo’n 380.000 studenten bpv overeenkomsten af. Al met al goede redenen om processen en achterliggende afspraken goed op orde te hebben. In dit vragenuurtje krijgt u alle mogelijkheden om uw vragen over de BPV aan een panel te stellen. U kunt dus een interactieve sessie verwachten, waarin uzelf en uw collega’s aan het roer staan. (door SBB en MBO Raad)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

Update: Datagedreven werken
Er is heel veel data beschikbaar. Al deze data geven inzicht in de prestaties van de student en welke factoren hier invloed op hebben. Om dit in kaart te brengen zijn vijf ROC’s, mbo in bedrijf, en DUO een pilot gestart: datagedreven werken in het mbo. We vertellen over het proces tot nu toe en wat er nodig is om waardevolle inzichten te filteren uit de enorme berg aan data. (door DUO en OCW)

Vragenuurtje AVG
Tijdens deze sessie heeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en praktische zaken waar u in uw school tegenaan loopt. In ieder geval  is er speciale aandacht voor het alumnibeleid, waarover en ook vragen kunt stellen. In een open dialoog kunnen we ervaringen met elkaar delen en goede voorbeelden met elkaar uitwisselen. (door MBO Raad)

Update: Keuzedelen georganiseerd
In de tweede helft van 2018 is een aantal instellingen actief aan de slag gegaan om de processen rondom keuzedelen in beeld te brengen. Dit met de bedoeling om op basis van “userstories” te komen tot een Programma van Eisen voor een keuzedelentool. Dit PVE is er niet gekomen omdat er een te grote verscheidenheid aan werkwijzen was rondom keuzedelen. Daarnaast bleek de diversiteit en inrichting van de SIS’en te groot voor een eenduidige oplossing.  Tijdens dit traject hebben de instellingen alle processtappen verder uitgewerkt, ruim 40 “userstories” geproduceerd, en een globale beschrijving gemaakt. Deze presentatie toont u de mogelijkheden van de hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij een verdere pakketselectie of bij gesprekken met een bestaande leverancier. Daarnaast is er een demo van ROC Nova College die op basis van deze set hulpmiddelen een Keuzedelentool aan het maken is. De set is beschikbaar op de site van saMBO-ICT. (door saMBO-ICT)

Workshop: Verzuim - de wereld achter de rapportages en cijfers
Om scholen te helpen het Voortijdig Schoolverlaten en Verzuim terug te dringen, maakt DUO een aantal rapportages. Gebruikt u ze? Welke zijn er allemaal en wat kunt u er mee? DUO wil het proces graag verbeteren. Moeten we meer maatwerk leveren? Of moet juist alle ruwe data beschikbaar zijn, zodat gebruikers zelf rapportages kunnen maken? Hoe kunnen we scholen en gemeenten het beste in dit proces ondersteunen?
(door DUO)

Demo en workshop: InZien - hoe doen uw studenten het op het HBO?
DUO heeft samen met een aantal mbo-instellingen een product ontwikkeld voor mbo-instellingen, waarmee ze kunnen zien hoeveel van hun oud-studenten met een mbo 4 diploma doorstromen naar een hbo instelling, en hoe zij daar presteren. Naar welke instellingen gaan ze? Hoeveel studenten switchen er van studie? Welke vallen uit? Deze gegevens kunnen instellingen onder andere helpen bij het verbeteren van de aansluiting op het hbo. U krijgt een uitgebreid demonstratie van InZien, maar u wordt ook uitgedaagd om mee te denken over wat er allemaal mogelijk is met deze informatie en om aan te geven aan welke informatie u nog meer behoefte heeft. (door DUO)

Update: Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Wat (big) data kan betekenen
"Datadriven" is het nieuwe buzzword. We worden overspoeld met data, en door toenemende registratie en technologische ontwikkeling wordt de zee aan data en de mogelijkheden om daaruit te putten steeds groter. Toch is er nog een lange weg te gaan. In deze workshop gaan we in op mogelijkheden die (big) data kunnen bieden bij het optimaliseren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. We verkennen bronnen en manieren om daaruit te putten, tonen voorbeelden van innovatieve projecten, en brengen samen in beeld hoe big data analyses in de praktijk van betekenis kunnen zijn. (door SBB, OCW)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

Workshop: (Mis)interpretaties van data en informatie
Welke beschikbare databronnen zijn er binnen het mbo-domein aanwezig en waar moet je op letten bij het gebruik van de gegevens? Hoe geef je daarbij betekenis aan termen als dataverzamelingen, metadata, authentieke bronnen, datakwaliteit, beschikbaarheid, etc. (door MBO Raad)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

Update: Leven Lang Ontwikkelen: flexibel mbo onderwijs voor volwassenen - Beleid
Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom leven lang ontwikkelen, en welke flexibiliteit heeft een mbo-opleiding nodig om de opleiding aantrekkelijker te maken voor volwassenen? Wat vraagt dit van de bedrijfsvoering en de onderwijslogistiek? En welke activiteiten ontplooit OCW om mbo-instellingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve flexibele opleidingsprogramma’s? (door OCW en ROC Tilburg)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

Update en vragenuurtje: Leven Lang Ontwikkelen: flexibele opleidingsdelen voor volwassenen - Praktijk
Welke beleidsmaatregelen zijn er voor volwassenen die, in de derde leerweg, een deel van een mbo-opleiding willen volgen? Welk beleid is er voor mbo-certificaten? Hoe zit het met de pilots ‘praktijkleren in het mbo’ en ‘de praktijkverklaring’? Deze sessie biedt ook ruimte voor praktische vragen van scholen over de administratieve in- en uitschrijving van deze groepen studenten. (door OCW en DUO)

Workshop: Ruimte in regels
Vorig jaar hebben OCW en de Onderwijsinspectie samen met zo'n 150 docenten een brochure gemaakt over de toepassing van wet- en regelgeving in het mbo. Uit gesprekken is gebleken dat er in veel gevallen meer ruimte is voor onderwijsverbetering en -innovatie dan professionals in de scholen zelf ervaren. Tijdens de workshop daagt OCW u uit in gesprek te gaan over knellende wet- en regelgeving, zodat scholen en OCW samen kunnen zoeken naar de ruimte die er wél is. En mocht nou toch blijken dat een regel echt belemmerend is, dan vormt dit input voor de brigade die onderzoekt welke regels kunnen worden geschrapt. (door OCW)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

Update en workshop: Nieuw Studiefinancieringssysteem en BRON
Vorig jaar heeft DUO zijn Studiefinancieringssysteem vernieuwd. Welke gevolgen voor de studiefinanciering heeft het sindsdien wanneer u een aanpassing in BRON doet? Wat merkt een student hiervan, en welke vragen stelt de student vervolgens aan u? U krijgt een uitleg van het proces en kunt daarna vragen stellen over voorbeelden uit de praktijk. (door DUO)
> Ook interessant voor Niet-bekostigde instellingen

 Onthoud uw voorkeur en meld u hier aan voor het MBO-congres!